• Home
  • Nieuws
  • Brief van college gemeente Aa en Hunze aan werkgroep Groen Nooitgedacht
Brief van college gemeente Aa en Hunze aan werkgroep Groen Nooitgedacht

Brief van college gemeente Aa en Hunze aan werkgroep Groen Nooitgedacht

Gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021
Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft via een brief een reactie gegeven op de brief en inspraak van de werkgroep Groen Nooitgedacht. Wat de gemeente betreft een eerste stap op weg naar betere onderlinge communicatie en samenwerking.

Geachte werkgroep,

U schreef een brief aan de gemeenteraad over de bomenkap in de wijk Nooitgedacht. Ook sprak u namens de werkgroep in tijdens de raadsvergadering van 29 april 2021. U vindt de communicatie met de gemeente moeizaam lopen en heeft het gevoel te worden misleid. De voorgespiegelde groene en bijzondere wijk wordt naar uw idee steeds meer een standaard uitbreidingwijk.

Hierbij onze reactie, wat ons betreft een eerste stap op weg naar betere onderlinge communicatie en samenwerking.

Samen werken aan meer groen

Als gemeente vinden we het belangrijk dat het groene karakter van de wijk behouden blijft. Dat gaan we waarmaken door samen met u als bewoners hier op korte termijn meer invulling aan te geven. Voordat we naar de toekomst kijken, nemen we u als werkgroep graag mee terug naar het ontstaan van de woonwijk en gaan we in op de door u gestelde vragen.

Oorsprong Nooitgedacht

Woonwijk Nooitgedacht is een ontwikkeling die voortkomt uit het niet meer mogen uitbreiden van de kern Rolde aan de oostzijde van het dorp. De voormalige gemeente Rolde wilde in de jaren negentig uitbreiden en had het voornemen om met het ontwikkelingsplan De Hoorns ongeveer 600 woningen aan de oostzijde van het dorp te bouwen. Een eerste fase met ongeveer 100 woningen is gerealiseerd. Provinciaal beleid maakte dat een verdere uitbreiding aan de oostzijde niet meer mogelijk was. Vervolguitbreiding moest daarom aan de zuidzijde van rijksweg N33 plaatsvinden. Na intensieve gesprekken heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een woonwijk op het terrein van zorginstelling Mariënkamp vanuit de insteek van omgekeerde integratie.

Bij de bestemmingsplanprocedure waren zowel provincie als gemeente zich ervan bewust dat woningbouw binnen een bestaande bosrijke omgeving van de zorginstelling gepaard zou gaan met het kappen van bos. Onderdeel van de procedure was een Flora- en Faunaonderzoek. De provincie heeft met het plan ingestemd met de afspraak dat boscompensatie, nadat de wijk volledig voltooid is, zou plaatsvinden. Het bestemmingsplan is in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld . In het verlengde hiervan is in 2006 een melding in het kader van de Boswet (huidige Wet natuurbescherming) gedaan voor het kappen van bos ter grootte van 9 hectare.

In 2007 is, onder andere na voortschrijdend inzicht over de wens om meer sociale woningbouw te realiseren, het stedenbouwkundig plan herzien. Om meer aandacht te hebben voor de omgeving waarin de woonwijk moest komen, is een nieuw stedenbouwkundig ontwerp gemaakt door Tuin- en Landschapsarchitectuur Copijn uit Utrecht. Het herziene stedenbouwkundige plan met de bijbehorende grondexploitatie is in 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. In het stedenbouwkundig plan was meer ruimte voor groen in de omgeving. Wij hebben geld gereserveerd voor boscompensatie.

Rondgang

De rondgang op 8 april 2021 met een delegatie van uw werkgroep en de voorzitter van de buurtvereniging hebben wij als zeer plezierig ervaren. U geeft aan dat we star vasthouden aan het kapplan; wat ons betreft is dat niet zo en is er ook op dit punt ruimte voor discussie. We wilden oprecht luisteren naar uw argumenten en hebben in onze beleving open en transparant met u gesproken.

Behoud bosje Br. Quirinuslaan

Tijdens de rondgang hebben we dit bosje bezocht en hebben we toegezegd hier nader naar te kijken. Het college heeft inmiddels besloten dat zowel het bosje als de lindes blijven staan.

Bomenplan

Het is juist dat wij een concept bomenplan hebben gepresenteerd tijdens de bewonersavond van november 2019. We hebben de bewoners gevraagd hierop te reageren en hun mening hierop te geven. Sommige bewoners hebben dat gedaan en dit heeft geleid tot aanpassing van sommige boomsoorten. Uiteindelijk is het bomenplan definitief gemaakt en op de site van Nooitgedacht geplaatst. Inmiddels is een eerste fase aanplant van nieuwe bomen uitgevoerd.

Bomenkap

Binnen het bestemmingsplan Rolde-Zuid herziening 2016 (woonwijk Nooitgedacht) zijn de gebieden waar woningbouw mogelijk is aangeduid met de bestemming "woongebied". Op sommige locaties zou dit gepaard gaan met kap van bos. De gevoerde discussie over dit onderwerp maakt dat het college nog eens gekeken heeft naar verschillende ontwikkelingen. We hebben besloten, recht doende aan gemaakte besluitvorming en afgebakende afspraken, dat we op delen bos laten staan en op delen de bosstrook niet meer mee verkopen bij de kavel. Concreet houdt dat, voor de locaties die we tijdens onze rondgang hebben bekeken, het volgende in.

  1. Op de locatie met ontwikkeling door JKHouses (Stroetenlaan/Br Quirinuslaan) worden het bosje en de lindes niet gekapt.
  2. Het bosje aan de Brinklaan met overwegend sparren wordt gekapt. Dit mede in verband met de aanwezigheid van de letterzetter kever. De aanwezigheid van de kever maakt dat de sparren op termijn niet levensvatbaar zijn. De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw.
  3. Ontwikkeling drie vrijstaande parkvilla's van Hesco Bouw aan de Stroetenlaan. Binden de afspraken en het feit dat de woningen onder optie zijn maakt dat we hier niet meer van af kunnen wijken. In overleg met alle betrokkenen gaan we kijken hoe de te kappen bomen in de directe nabijheid gecompenseerd kunnen worden.
  4. Uitgifte vier boskavels aan het begin van de Germondylaan voor vrijstaande bouw. Hierin hebben we besloten om de kavels uit te geven en de bosstroken in eigen beheer te houden.
  5. Hof-kavels aan de Brinkhof. We hebben besloten om de linde op een van de hof-kavels te laten staan. Het bos op de twee hof-kavels gaan we opschonen waarbij we de fraaie en gezonde bomen laten staan.

Te volgen procedures

Onze wettelijke taak is om zorgvuldig te handelen en ons aan de juiste procedures te houden. In het college hebben we het daar in de afgelopen periode veel over gehad en we moeten constateren dat we in sommige gevallen fout hebben gehandeld. Met name als het gaat om de kap van bos op de kavels aan de Germondylaan. Puntsgewijs willen we aandacht geven aan uw opmerkingen.

A. Voor het te kappen bos binnen Nooitgedacht is al in 2006 een melding in het kader van de Boswet (huidige Wet natuurbescherming) bij het ministerie van LNV als bevoegd gezag gedaan. We hebben er als gemeente voor gekozen om niet in een keer alle bos te rooien maar pas op het moment dat daadwerkelijk sprake is van ontwikkeling c.q. woningbouw. Vanaf 1 januari 2017 is de provincie het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Tijdens de bestemmingsplanprocedure in 2004 is door de provincie al een compensatieverplichting opgelegd. Wij hebben hiervoor geld opgenomen. Met de provincie, en daarvoor met het ministerie, is afgesproken dat we pas compenseren op het moment dat bekend is hoeveel bos er daadwerkelijk gekapt is. Op dat moment kan de exacte compensatiefactor bepaald worden en kunnen we de juiste hoeveelheid bos compenseren. Deze afspraken zijn mondeling gemaakt, de provincie ziet erop toe dat de compensatie wordt uitgevoerd.

B. Formeel is het juist dat binnen een termijn van drie jaar gecompenseerd moet worden. Binnen de plangrenzen van Nooitgedacht is al wel bos gecompenseerd . Op het totaal zijn dit maar kleine hoeveelheden en het merendeel aan compensatie ruimte moet gezocht worden buiten Nooitgedacht. Omdat pas aan het einde van de looptijd de exacte compensatie bepaald kan worden zullen we ook dan pas de compensatie compleet uitvoeren. In de melding in 2006 is uitgegaan van 9 hectare te kappen bos. Op basis van deze hectares dient volgens de geldende compensatiefactor 14,5 hectare gecompenseerd te worden.

C. Wij waren in de veronderstelling dat enkel de Wet natuurbescherming van toepassing was voor bomenkap op gemeentelijke gronden. Nu ook de Algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing is gebleken is naast een melding bij de provincie op grond van de Wet natuurbescherming ook een omgevingsvergunning op grond van de APV vereist. Dit geldt voor houtopstanden die voorkomen op de bomenlijst van de gemeente Aa en Hunze, of die deel uitmaken van boomstructuren, boomzones, of waarvoor een instandhoudingsverplichting vanwege een (her)plantplicht geldt, dan wel voor groenstructuren die zijn aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met ruimtelijke aanvaardbaarheid van bouwplannen.

D. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2004 is, als onderdeel hiervan, een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is, voordat het bos gekapt is nabij de Brinklaan een Quickscan Flora en Fauna in kader van de wet natuurbescherming uitgevoerd. Dit onderzoek willen we beschikbaar stellen.

E. In de koopovereenkomst is opgenomen dat de houtopstanden op particuliere gronden in stand moeten worden gelaten. Wij hadden als gemeente echter niet via het privaatrecht, maar via het publiekrecht moeten regelen dat de houtopstanden op deze percelen niet gekapt mogen worden. Nu deze houtopstanden in het bestemmingsplan een woonbestemming hebben en wij hebben geoordeeld dat er geen sprake is van beschermende houtopstanden in de zin van de APV, is er formeel geen vergunning nodig voor het kappen van deze bomen. Samen met de provincie als bevoegd gezag gaan we in overleg met de betreffende bewoners van de Germondylaan om de mogelijkheden te
onderzoeken voor compensatie.

Hoe nu verder

Nooitgedacht is een groene woonwijk waar bewoners bewust voor hebben gekozen. Zo treden we als gemeente naar buiten en dat willen we ook waarmaken. Vanuit die gedachte gaat ons college samen met de inwoners van Nooitgedacht de mogelijkheden onderzoeken om meer en passend groen in Nooitgedacht te realiseren. We betrekken de bewoners bij de groene invulling van de wijk. Na de zomer krijgen alle inwoners van de wijk een uitnodiging om in gezamenlijkheid tot een fraai groenplan voor Nooitgedacht te komen. Voor het nog te kappen bos aan de Brinklaan doen we een melding in het kader van de Wet natuurbescherming vergezeld van een actuele quickscan Flora en Fauna.

Deel deze pagina

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Copyright © 2021 Groen Nooitgedacht. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau